ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2/παρ.1α και 9 του Οργανισμού του ( ΦΕΚ 535/24.08.90) σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ν. 2120/93 ( ΦΕΚ 24.04.1993), τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές.
Το πρόγραμμα υποτροφιών αποτελεί μία από τις βασικότερες προτεραιότητες του Ιδρύματος. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των νέων επιστημόνων από την Ελλάδα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών).
Ειδικότερα για το Ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 θα χορηγηθούν έως είκοσι (20) υποτροφίες εξωτερικού ή εσωτερικού διάρκειας 1 έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο στους παρακάτω τομείς σπουδών:

 1. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
 3. ΙΑΤΡΙΚΗ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 10.000 € ετησίως που καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις.
Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.500 € ετησίως.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες κατά το γένος , γεννηθέντες από το 01.01.1998 και μεταγενέστερα.
 2. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8,50.
 3. Να γνωρίζουν άριστα την γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να σπουδάσουν και να είναι κάτοχοι επίσημου αποδεικτικού πτυχίου ή διπλώματος γλωσσομάθειας.
 4. Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.
 5. Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη εφόσον κληθούν.

Δεν χορηγούνται υποτροφίες για προγράμματα μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης, εκτός εάν το Πανεπιστήμιο υποδοχής το επιβάλλει προσωρινά λόγω συνθηκών δημόσιας υγείας ή ανωτέρας βίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 31.05.2024 εις το Ίδρυμα « ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», Νίκης 16 ( 7ος όροφος) 105 57 Αθήνα, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – δήλωση
  Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ και να τηρείται αυστηρά ο προβλεπόμενος στο έντυπο αριθμός λέξεων, άλλως δεν θα γίνονται δεκτές.
  Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά με αποδεικτικό παράδοσης ή παραδίδονται στα γραφεία του Ιδρύματος Νίκης 16 (7ος όροφος) τις πρωινές ώρες (9.00-16.00).
  Την αίτηση για υποτροφίες Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη μπορείτε να τη βρείτε εδώ.
 2. Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ, όπου πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός, αναλυτική βαθμολογία, αποδεικτικά πτυχίων ξένων γλωσσών και απολυτήριο Λυκείου.
  Αυτοί, οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2024, μπορούν να υποβάλουν αντί τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και τελικό μέσο όρο . Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αντίγραφο του πτυχίου τους το αργότερο μέχρι 15/7/24. Σε περίπτωση μη τήρησης των πιο πάνω η αίτηση αποσύρεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.
 3. Δύο (2) συστατικές επιστολές καθηγητών τους.
 4. Βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής, ή επιστολή αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο προτίθενται να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους, από την οποία θα προκύπτει το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών και ο επιδιωκόμενος τίτλος σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί ο φάκελος των υποψηφίων είναι το αργότερο μέχρι 15/7/24 να επιβεβαιώνεται η αποδοχή τους από το Πανεπιστήμιο και να υποβληθεί στο Ίδρυμα το σχετικό έγγραφο.
 5. Εκτύπωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που έχουν επιλέξει από την ιστοσελίδα της σχολής υποδοχής.
 6. Αντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος Οικ. έτους 2023 του υποψηφίου και των γονέων του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 η οποία εκδίδεται μέσω gov.gr ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και ότι δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα.
  Το Ίδρυμα δεν χορηγεί παράλληλη υποτροφία και προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους.
 3. Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερομένους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Ουδεμία αίτηση θα εξετάζεται αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες και δεν συνοδεύεται από όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά.
  Προσκομιζόμενα επιπλέον έγγραφα από τα απαιτούμενα καθώς και εργασίες δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για την εξέταση του φακέλου.
 2. Η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και επιλογή της για χορήγηση υποτροφίας.
 3. Αιτήσεις που θα παραληφούν μετά την καταληκτική ημερομηνία της 31/5/24 δεν θα γίνονται δεκτές.
 4. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και, όπως και οι αιτήσεις, δεν επιστρέφονται. Μετά την παρέλευση τριμήνου από την έκδοση των αποτελεσμάτων καταστρέφονται.
 5. Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και τις αξιολογικές κρίσεις και αποφάσεις της αρμόδιων οργάνων του Ιδρύματος. Επίσης δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του και στα λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά είναι ακριβή.
  Επίσης με την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας, ο/η υποψήφιος/α αναγνωρίζει και αποδέχεται το δικαίωμα του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη να επεξεργασθεί τα εν λόγω στοιχεία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 1. Η επιτροπή αξιολόγησης προτείνει κατά την κρίση της και βάσει των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών στα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος τους υποψηφίους που επιλέγει να λάβουν υποτροφία.
 2. Σε περίπτωση ισοτιμίας των ακαδημαϊκών προσόντων προτεραιότητα δίνεται σε υποψήφιους με χαμηλότερα οικονομικά εισοδήματα.
 3. Το Δ.Σ του ιδρύματος είναι αρμόδιο κατά την απόλυτη κρίση του για την επιλογή των υποτροφιών και των επιστημονικών κλάδων που θα δοθούν. Οι αποφάσεις του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.
 4. Η επιτροπή, εφόσον το κρίνει απαραίτητο , έχει το δικαίωμα να ζητήσει προσωπική συνέντευξη με τους υποψηφίους.
 5. Το Ίδρυμα θα επεξεργασθεί όλα τα υποβληθέντα στοιχεία των αιτήσεων υπό την ιδιότητα του ως «υπεύθυνου επεξεργασίας».
 6. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για τη χορήγηση των υποτροφιών θα γνωστοποιηθούν σε όλους τους υποψήφιους με επιστολή που θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως 31/8/24.
  Επίσης τα ονόματα των επιτυχόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Καμία πληροφορία δεν δίνεται ηλεκτρονικά.
 7. Μετά την οριστική ανακήρυξη των υποτρόφων υπογράφεται μεταξύ του Ιδρύματος και των Υποτρόφων Σύμβαση Υποτροφίας, η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των υποτρόφων έναντι του Ιδρύματος. Το έντυπο των συμβάσεων είναι στη διάθεση των υποψηφίων εφόσον ζητηθεί.

Αίτηση για υποτροφίες Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη διατίθεται εδώ.