ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Το ξεκίνημα της τέταρτης δεκαετίας της ζωής του Ιδρύματος συμπίπτει με μία πρωτόγνωρη πολλαπλή κρίση: οικονομική , περιβαλλοντική, υγειονομική, κοινωνική.

Είμαστε μάρτυρες του τέλους της λεγόμενης «κοινωνίας της αφθονίας» και συγχρόνως μίας δραματικής κλιματικής αλλαγής, που απειλεί την επιβίωση της ζωής στον πλανήτη Γη. Η Ελλάδα, ειδικότερα, έχει μόλις μπει σε πολύ δύσκολη περίοδο, κατά την οποία θα δοκιμαστούν πολλαπλά οι αντοχές, όχι μόνο της οικονομίας , αλλά και της κοινωνίας μας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κοινωνική και εθνική συνοχή γίνεται υπέρτατη αξία και το έργο του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, που στοχεύει ακριβώς στην προαγωγή τους, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βάρος. Προτεραιότητα αποτελεί η επικέντρωση των χορηγιών σε έργα μεγάλης αποδοτικότητας και, αφετέρου η κατά το δυνατόν αύξηση των διαθέσιμων πόρων, με την αναζήτηση χορηγιών, συνεργασίας με άλλα ιδρύματα ή πρόσθετων πόρων από εκτέλεση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων.

Λόγω της ευελιξίας του πλαισίου που θέτει η διαθήκη του Άρη Βουδούρη, οι αποφάσεις τού σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου για τη μελλοντική δράση του Ιδρύματος συνοψίζονται στα εξής βασικά σημεία:

  • Συνέχιση του προγράμματος των υποτροφιών, με τα αυστηρά κριτήρια επιλογής και στην ουσιαστική κλίμακα στην οποία εκτελείται σήμερα (περίπου 30 υποτροφίες κατ’ έτος). Τονίζεται ότι, κάθε χρόνο, η Επιτροπή των Υποτροφιών επιλέγει τους επιστημονικούς τομείς στους οποίους δίνει έμφαση, με βάση την εκτίμηση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας.
  • Προσεκτική επιλογή ενός σχετικά περιορισμένου αριθμού έργων στις κατευθύνσεις της πρόνοιας για άτομα με ειδικές ανάγκες, της προαγωγής των γραμμάτων και τεχνών (κυρίως με εκπαιδευτικό προσανατολισμό) και της επιστημονικής έρευνας.
  • Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις που σημειώνονται στους παραπάνω τομείς, ώστε οι χρηματοδοτήσεις του Ιδρύματος να προσανατολίζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.
  • Δεν εξετάζονται έργα κρατικών ή άλλων φορέων, που έχουν ευχέρεια εξασφάλισης χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό ή αντίστοιχες πηγές.
  • Μετά την πώληση του «Ελεύθερου Τύπου» η μέριμνα του Ιδρύματος για την υγεία των εργαζομένων του. έχει, φυσικά, περιορισθεί σημαντικά. Ωστόσο, το Ίδρυμα εξακολουθεί να μεριμνά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Μέσα στο παραπάνω αντικειμενικό πλαίσιο, πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε το δημιουργικό έργο του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και στο μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημαντικό αυτό έργο, που προϋποθέτει τόσο τη συνεχή ενημέρωση και τη μελέτη των εξελίξεων στους τομείς ενδιαφέροντος του Ιδρύματος, όσο και τη λεπτομερή και σε βάθος έρευνα κάθε υποψήφιου έργου και κάθε υποτροφίας, εκτελείται αφιλοκερδώς από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικουρούνται από το ολιγομελές προσωπικό τού Ιδρύματος.

Στόχος μας είναι στα προσεχή χρόνια να καταφέρουμε, με την προσεκτική αλλά και αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση των χρηματοδοτήσεων, με τις νέες μεθόδους που προαναφέρθηκαν, να εκτελέσουμε ποιοτικό έργο, σε μεγαλύτερη ακόμη κλίμακα, αλλά και αυξημένης κοινωνικής και εθνικής εμβέλειας. Αισθανόμαστε βαρύ το χρέος μας, τόσο προς τη μνήμη των αγαπητών Ιδρυτών, της Λίλιαν και του Άρη Βουδούρη, όσο και προς τη δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία.