ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣΗ κάθε θεραπεία μέσω τέχνης είναι μία συστηματική θεραπευτική προσέγγιση που αξιοποιεί το βίωμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας για τη βελτίωση της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής υγείας. Προωθεί τη φαντασία, τη γνώση, την εσωτερική αναζήτηση και εξέλιξη και δίνει τη δυνατότητα στον θεραπευόμενο να εκφράσει συναισθήματα που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά και οι θεατρικές τέχνες χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί μία θεραπευτική σχέση η οποία λειτουργεί ως μέσο για την επίτευξη των εξατομικευμένων θεραπευτικών στόχων που επιδιώκονται για τoν κάθε θεραπευόμενο.

Θεμελιώδης στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, εμπιστευτικό και μη επικριτικό περιβάλλον, ώστε να βοηθηθεί ο θεραπευόμενος μέσω της δημιουργικής οδού να αναπτύξει όλες τις έμφυτες δυνατότητές του. Οι συνεδρίες έχουν συγκεκριμένη δομή και πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους επιστήμονες.