ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
1993 ... 2022
Κατηγορία:
Τέχνη και πολιτισμός
Δωρεολήπτης:
Ποσό:
€245.300

Εδόθησαν πέντε (5) συναυλίες στην μνήμη των Ιδρυτών (1993, 1995, 1999, 2010, 2022).

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM