ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2015
Κατηγορία:
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Δωρεολήπτης:
Μελεδώνη
Ποσό:
€5.000

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM