ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Έτος:
2000
Κατηγορία:
Τέχνη και πολιτισμός
Δωρεολήπτης:
Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο «Η Μήτηρ του Ηγαπημένου»
Ποσό:
€8.800

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δεν συμμερίζεται κατ’ ανάγκην τις θέσεις και απόψεις των κοινωφελών οργανισμών τους οποίους επιλέγει να χρηματοδοτήσει ή να ενισχύσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν συνάγεται αποδοχή των θέσεων και απόψεων αυτών από το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, ως συνέπεια της κοινωφελούς του δράσης.

Ορκωτοί Λογιστές: RSM