ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΔΩΡΕΑ/ΧΟΡΗΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για την ικανοποίηση του αιτήματος χρειάζεται να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (email, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνα) ή/και τα στοιχεία του επιχορηγούμενου φορέα (επωνυμία, είδος, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνα, email και όνομα νόμιμου εκπρόσωπου) για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκoύ Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR). Δείτε τον κανονισμό.Βασικές πληροφορίες (Βήμα 1)

Σημείωση: Στο τέλευταίο βήμα υποβολής θα πρέπει να επισυναφθούν στοιχεία υποστήριξης του αιτήματος, όπως προσφορές, μελέτες κόστους κτλ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

στον δημόσιο τομέαστον ευρύτερο δημόσιο τομέαστον ιδιωτικό τομέα

Σημείωση: Στο τέλευταίο βήμα υποβολής θα πρέπει να επισυναφθούν σχετικά έντυπα αν υπάρχουν