ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για την ικανοποίηση του αιτήματος χρειάζεται να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (email, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνα) ή/και τα στοιχεία του επιχορηγούμενου φορέα (επωνυμία, είδος, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνα, email και όνομα νόμιμου εκπρόσωπου) για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκoύ Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR). Δείτε τον κανονισμό.ΝΑΙΟΧΙ

ΝΑΙΟΧΙ

ΝΑΙΟΧΙ

Το Ίδρυμα κατά την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού του που προσδιορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του οργανισμού αυτού (ΦΕΚ τ.Β 535/1990) τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων. Το αρχείο τηρείται και προορίζεται αυστηρώς για την εκτέλεση του ως άνω σκοπού και ανακοινώνεται - πέραν των Αρμοδίων Αρχών - όπως οι νόμοι ορίζουν - μόνο στο πρόσωπο, που αφορούν μετά από σχετικό γραπτό αίτημα και διασταύρωση των στοιχείων ταυτότητος αυτού. Όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν τα κατά τα άρθρα 11 - 13 του νόμου 2472 / 1997 δικαιώματα ενημέρωσης πρόσβασης και αντίρρησης για τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν μπορούν να απευθύνονται γραπτώς προς την Γραμματεία του Ιδρύματος (οδός Νίκης, αριθμός 16, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 32 24 127 καί 210 32 24 132)